Symud at y prif gynnwys
1
Rhodd
2
Ffordd o dalu
3
Eich manylion
4
Taliad
5
Crynodeb

Rhoi

Diolch o galon am ddewis rhoi i Ymchwil Canser Cymru. Bydd eich rhodd yn helpu i greu dyfodol gwell i bawb sydd â phob math o ganser ledled Cymru.

Os yw’n well gennych chi, gallwch chi roi rhodd er cof am anwylyd.

Dim ond rhoddion unigol y gallwn ni eu cymryd ar-lein. Dysgwch fwy am dalu’r arian rydych chi wedi’i godi neu ei gasglu, neu am ffyrdd eraill o roi arian. Os ydych chi’n gwneud taliad etifeddol, neu os hoffech chi roi arian ar ran cwmni, cysylltwch â ni drwy anfon e-bost at contact-us@cancerresearchwales.org.uk

Ai un rhodd neu rodd fisol yw hon?
Faint hoffech chi ei gyfrannu?

Neu dewiswch eich swm eich hun i roi

£
Dewisol

Gift Aid

Os ydych yn drethdalwr yn y DU, a'ch bod yn gwneud cyfraniad o'ch arian personol ac nid casgliad gan eraill, gallwch roi hwb o 25c i'ch rhodd am bob £1 a roddwch – heb unrhyw gost ychwanegol i chi.

* Rwy'n cadarnhau yr hoffwn i fy holl roddion, yn y gorffennol, y presennol a'r dyfodol i Ymchwil Canser Cymru (Sefydliad Corfforedig Elusennol, Rhif cofrestredig 1167290) gael eu trin fel rhoddion Cymorth Rhodd. Rwy'n drethdalwr yn y DU ac rwy'n deall, os byddaf yn talu llai o Dreth Incwm a/neu Dreth Enillion Cyfalaf na swm y Rhodd Cymorth a hawlir ar fy holl roddion yn y flwyddyn dreth honno, fy nghyfrifoldeb i yw talu unrhyw wahaniaeth. Rhowch wybod i ni os bydd eich amgylchiadau'n newid.

Cadw mewn cysylltiad

Mae eich cefnogaeth yn bwysig, a byddem wrth ein bodd yn cadw mewn cysylltiad â chi am ein hymchwil a ffyrdd eraill y gallwch helpu i wneud gwahaniaeth i bobl y mae canser yn effeithio arnynt yng Nghymru, gan gynnwys ymgyrchu, codi arian a gwirfoddoli. Byddwn yn cadw mewn cysylltiad drwy'r post bob hyn a hyn oni bai eich bod yn gofyn i ni beidio â gwneud hynny drwy ddefnyddio'r manylion cyswllt isod.

Rhowch wybod i ni os ydych hefyd yn hapus i glywed gennym drwy e-bost a dros y ffôn:

Gallwch optio allan ar unrhyw adeg, felly os byddwch yn newid eich meddwl am glywed gennym ni, neu sut rydym yn cysylltu â chi, ffoniwch ni ar 02921 855050 neu anfonwch e-bost atom yn contact-us@cancerresearchwales.org.uk

Rydym yn addo cadw'ch manylion yn ddiogel ac ni fyddwn byth yn eu gwerthu i unrhyw drydydd parti. Gall eich gwybodaeth gael ei phrosesu ar ein rhan gan gyflenwyr a ddewiswyd yn ofalus. Gweler ein Polisi Preifatrwydd i gael gwybod mwy am eich hawliau, a sut rydym yn rheoli, defnyddio a gofalu am eich gwybodaeth bersonol.