Symud at y prif gynnwys

Agor cynllun grantiau Menter Ymchwil Tiwmorau'r Ymennydd 2024

Sefydlwyd Menter Ymchwil Tiwmorau'r Ymennydd Ymchwil Canser Cymru (BATRI) i adeiladu màs critigol o ymchwil i diwmorau'r ymennydd a'r system nerfol ganolog yng Nghymru.

Yn wahanol i lawer o fathau eraill o ganser, nid yw tiwmorau'r ymennydd wedi dangos llawer o welliant mewn canlyniadau yn ystod y degawdau diwethaf, ond fel arfer nid yw ymchwil wedi'i ariannu'n ddigonol. Mae angen gwirioneddol am yr ymchwil hwn er mwyn gallu gwneud cynnydd sylweddol wrth drin a gofalu am gleifion tiwmor yr ymennydd a'r system nerfol ganolog.

Bydd y BATRI yn ariannu ymchwil tiwmorau'r ymennydd ar draws 5 thema eang, sy'n ceisio dal ehangder y cyfleoedd ymchwil yn y maes hwn. Mae'r graffeg isod yn dangos y themâu, yn ogystal ag enghreifftiau o feysydd ymchwil posibl ynddynt (D.S. nid yw'r rhain yn gynhwysfawr).

Bydd Ymchwil Canser Cymru yn ystyried cynigion nad ydynt yn dod o dan y themâu hyn os ydynt yn berthnasol i ymchwil tiwmorau'r ymennydd. Os nad ydych yn siŵr a yw eich cynnig yn briodol, cysylltwch â'r Pennaeth Ymchwil, Dr Lee Campbell. (lee.campbell@cancerresearchwales.org.uk)

Dyddiad dechrau

1 Mai 2024

Statws

Close

Am fwy o wybodaeth am alwadau grant Ymchwil Canser Cymru, gan gynnwys ein Cod Ymddygiad Ymchwil, gweler ein tudalen Gwybodaeth i Ymgeiswyr.

I wneud cais, lawrlwythwch y ffurflen Mynegi Diddordeb isod a dychwelwch y ffurflen wedi'i chwblhau i grants@cancerresearchwales.org.uk

Dyddiau Allweddol

Dyddiad Cau Mynegi Diddordeb

17fed o Fehefin

Gwahoddiad i Gyflwyno Cais Lawn

11eg o Orffennaf

Dyddiad Cau Cais Lawn

23ain o Fedi

Mae Ymchwil Canser Cymru yn cadw'r hawl i ddiwygio'r dyddiadau hyn lle bo angen