Symud at y prif gynnwys

Byw gyda Tiwmor ar yr Ymennydd: Stori Carwyn

Mae Carwyn Jones yn 52 oed ac mae ganddo diwmor ar ei ymennydd. Yn y blog hwn, mae Carwyn yn siarad yn agored ac yn onest am gael diagnosis o'r tiwmor a'i driniaeth. Mae Carwyn yn trafod effaith hyn arno ef a'i wraig Enlli a'u mab ifanc Tomos, ei adferiad parhaus a'i obeithion ar gyfer y dyfodol.

“Rwy'n ceisio peidio â meddwl gormod am fy meningioma ac yn ceisio gwneud y gorau o fywyd. Fodd bynnag, y gwir amdani yw y bydd y tiwmor o hyd yno yn y cefndir a bydd sganiau ac ymweliadau â'r ysbyty yn rhan o'm mywyd hyd y gellir ei ragweld.”

Dechreuais gael ambell i feigryn yn 2010. Daeth y meigryn hyn ar ôl taith feic mynydd anodd. Doedden nhw ddim yn digwydd bob tro i ddechrau, ond yn raddol fe ddaethon nhw'n fwy aml. Yn y pen draw, roeddwn i'n cael meigryn bob wythnos ac weithiau'n fwy aml ni waeth a oeddwn i wedi bod yn beicio ai peidio.


Wfftio 


Roeddent yn meigryn clasurol gyda chornas a salwch. Es i i weld fy meddyg yn rheolaidd ac roedden nhw'n fy nhrin ar gyfer meigryn (lladdwyr poen cryf, newidiadau diet ac ati). Roedd fy mhartner Enlli (gwraig bellach) yn pryderu ac yn pwyso arnaf i ofyn i'r meddyg am sgan. Roedd gŵr ei ffrind wedi cael tiwmor ar yr ymennydd, ac roedd hi'n bryderus.

Fe wnaeth fy meddyg wfftio fy mhryderon gan ddweud "byddwn i'n farw erbyn hyn pe bai'n diwmor ar yr ymennydd". Rwy'n dal i fod yn ddig gyda'r meddyg hwnnw hyd heddiw. Yn y pen draw ar ôl tua 9 mis fe wnes i fynnu sgan ac es i weld niwrolegydd yn breifat - oedd yn meddwl bod fy symptomau yn ganlyniad cam-drin meddyginiaeth poen.

Newyddion Da, Newyddion Drwg


Wrth i mi ddod allan o'r sganiwr MRI rhoddodd arbenigwr ei llaw ar fy ysgwydd a dweud, "Mae gen i newyddion drwg a newyddion da". 

Y newyddion drwg oedd bod gen i meningioma mawr. Y newyddion da honedig oedd fy mod yn lwcus y gallent weithredu, ac nad oedd y meningioma yn un canseraidd. Roeddwn i wedi dychryn ac yn ofnus. Roedd dagrau wrth i mi dorri'r newyddion i Enlli. Roedd y tiwmor yn fawr, ac roedd angen llawdriniaeth yn brydlon.

Coma Ysgogedig


2 ddiwrnod yn ddiweddarach roeddwn i ar y ward yn ysbyty'r Mynydd Bychan yn barod am lawdriniaeth. Eglurodd y byddent yn perfformio craniotomi – tynnu disg o asgwrn o fy mhenglog i gael mynediad a thorri'r meningioma i ffwrdd. Nid oeddai’n gwybod lle’r oeddai pan ddeffrais a wedi 'meddwi' o effeithiau'r anaesthetig a'r poenladdwyr. 

Yn ddiweddarach yn y dydd dechreuodd fy ymennydd chwyddo ac fe wnaethant fy rhoi mewn coma ysgogedig i reoli'r chwyddo, ond yn y pen draw roedd yn rhaid cael llawdriniaeth arall a thynnu y ddisg esgyrn a'i osod yn fy abdomen.

Dod yn Dad


Treuliais wythnos yn yr ysbyty gyda rhwymyn comical ar fy mhen gyda'r geiriau "dim fflap esgyrn" wedi'u hysgrifennu arno! Wythnos yn ddiweddarach fe wnaethon nhw roi'r fflap esgyrn yn ôl. Gadewais yr ysbyty gyda'r 'newyddion dim mor dda' mai gradd 2 oedd fy tiwmor. 

Nid oedd y tiwmor yn ganser, ond roedd yn debygol o aildyfu. Treuliais flwyddyn heb fy nhrwydded gyrru car. Dros y blynyddoedd nesaf fe briododd Enlli a minnau a chawsom fab o'r enw Tomos. Yn anffodus, yn 2016 bu'n rhaid i mi gael llawdriniaeth arall oherwydd bod y tiwmor wedi dechrau tyfu yn ôl.

Poen Aruthrol


Roedd o’n brofiad anodd iawn - nawr y mod yn dad, i fynd trwy'r llawdriniaeth eto, ond roedd Tomos yn ifanc iawn a ddim wir yn deall. Cefais flwyddyn arall heb yrru ac amser i ffwrdd o'r gwaith wedi hynny, ac fe ddes i nôl i 'normal' yn araf eto.

Yna yn 2022 roedd rhaid i mi gael llawdriniaeth arall, y tro hwn yn Walton, oherwydd bod y tiwmor yn ôl eto. Roedd Tomos yn hŷn ac roeddwn i'n ei chael hi'n anodd iawn dweud ffarwel wrth i mi fynd i ffwrdd i'r ysbyty. Roedd wythnos yn Walton yn galed o ystyried y rheoliadau Covid llym heb unrhyw ymwelwyr. Roeddwn i ar ward gyda chleifion sâl iawn gyda phroblemau niwrolegol cymhleth. 

Roeddwn i mewn poen aruthrol oherwydd y rhwymyn y maen nhw'n ei ddefnyddio i atal y chwyddo ac ni wnes i gysgu nes iddyn nhw ei dynnu i ffwrdd yn y pen draw. Yn dilyn hyn, roedd rhaid i mi deithio yn ddyddiol i'r ysbyty lleol ar gyfer radiotherapi.

Gwneud Y Gorau Galla I


Rwyf yn cael sgan bob 6 mis oherwydd mae siawns bob amser y bydd y tiwmor yn dod yn ôl eto. Mae'n anodd delio â'r cylch 6 mis o orbryder a rhyddhad (hyd yn hyn). Wna i byth anghofio geiriau'r doctor wrth i mi ddod allan o'r sgan - newidiodd fy mywyd am byth. 

Rwy'n dioddef gyda rhai symptomau o anaf i'r ymennydd (blinder, dicter, dryswch), ond rwy'n cael cefnogaeth wych gan fy nheulu, fy ngweithle, a Gwasanaeth Anaf i'r Ymennydd Gogledd Cymru. 

`Rwy'n ceisio peidio â meddwl gormod am fy meningioma ac yn ceisio gwneud y gorau o fywyd. Fodd bynnag, y gwir amdani yw y bydd y tiwmor o hyd yno yn y cefndir a bydd sganiau ac ymweliadau â'r ysbyty yn rhan o'm mywyd hyd y gellir ei ragweld. 

Fy ngobaith yw y bydd rhyw fath o wellhad neu driniaeth yn cyrraedd i gael gwared â'r ansicrwydd - ond yn y cyfamser dwi'n ceisio derbyn mod i ofn a gwneud y gorau galla i.